2.9 Výpočet molární koncentrace roztoku ze zadané hmotnosti rozpuštěné látky a objemu roztoku

Vypočtěte molární koncentraci roztoku hydroxidu sodného o objemu 2 dm3, který vznikl rozpuštěním 80 g NaOH ve vodě.

Řešení:

 = 2 dm3

m(NaOH) = 80 g

c(NaOH) = ?

 • 1. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  1. víme, že molární koncentrace podle (95) udává počet molů čisté látky (NaOH) rozpuštěné v 1 dm3 roztoku

  2. nejdříve najdeme látkové množství NaOH v 2 dm3 roztoku:

   1. víme, že hmotnost 1 molu NaOH udává jeho molární hmotnost M(NaOH) ≐ 40,00 g⋅mol-1 můžeme tedy využít úměru (36): 1 mol NaOH..........40,00 g

   2. hledané látkové množství 80 g NaOH můžeme vypočítat užitím přímé úměrnosti:

    1 mol..................40 g
    x mol..................80 g
                                                                                                                                     
    x : 1 = 80 : 40
    x = 

    x = 2 moly NaOH ~ n(NaOH) v 2 dm3 roztoku
  3. hledanou molární koncentraci NaOH v 2 dm3 roztoku můžeme podle a. vypočítat užitím přímé úměrnosti:

   2 moly..................2 dm3
   x mol..................1 dm3
                                                                                                                                    
   x : 2 = 1 : 2
   x = 

   x = 1 mol NaOH c(NaOH) = 1 mol⋅dm-3
 • 2. postup – postupným dosazováním do jednoduchých vztahů

  1. molární koncentrace je definovaná jako (92) – hodnota je zadaná, budeme proto hledat látkové množství rozpuštěného NaOH v roztoku

  2. výpočet látkového množství NaOH:

   1. využijeme odvozenývztah (28) pro látkové množství:

   2. do vztahu z A. dosadíme zadanou hodnotu m(NaOH) = 80 g a z tabulek M(NaOH) ≐ 40,00 g⋅mol-1:

    n(NaOH) =  = 2 mol

  3. do vztahu z a. dosadíme n(NaOH) ≐ 2 mol z b. a zadanou hodnotu  = 2 dm3:

   c(NaOH) =  = 1 mol⋅dm-3

 • 3. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. molární koncentrace je definovaná jako (92) – hodnota je zadaná, budeme proto potřebovat jen vztah pro látkové množství rozpuštěného NaOH v roztoku

  2. využijeme odvozený vztah (28) pro látkové množství:

  3. do vztahu z a. dosadíme vztah z b.:

  4. do odvozeného vztahu z c. dosadíme zadané hodnoty m(NaOH) = 80 g a

    = 2 dm3 a z tabulek M(NaOH) ≐ 40,00 g⋅mol-1:

   c(NaOH) =  = 1 mol⋅dm-3

Odpověď: Molární koncentrace roztoku NaOH je 1 mol⋅dm-3 neboli roztok NaOH je 1M.


2.10 Výpočet hmotnosti látky potřebné na přípravu roztoku dané molární koncentrace a objemu

Kolik gramů dusitanu sodného je třeba na přípravu 400 cm3 4M roztoku této látky?

Řešení:

 = 400 cm3

c(NaNO2) = 4 mol⋅dm-3

m(NaNO2) = ? g

 • 1. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  1. víme, že molární koncentrace podle (95) udává počet molů čisté látky (NaNO2) rozpuštěné v 1 dm3 roztoku užitím přímé úměrnosti můžeme vypočítat látkové množství NaNO2 potřebné na přípravu 400 cm3 = 0,4 dm3 roztoku:

   4 moly..................1 dm3
   x mol..................0,4 dm3
                                                                                                                                    
   x : 4 = 0,4 : 1
   x = 

    = 0,4 ⋅ 4

   x = 1,6 mol NaNO2 ~ n(NaNO2)
  2. látkového množství NaNO2 z a. vypočteme jeho hmotnost:

   1. víme, že hmotnost 1 molu NaNO2 udává jeho molární hmotnost M(NaNO2) ≐ 69,00 g⋅mol-1 můžeme tedy využít úměru (36): 69,00 g...........1 mol NaNO2

   2. hledanou hmotnost 1,6 molu NaNO2 můžeme vypočítat užitím přímé úměrnosti:

    69,00 g..................1 mol
    x g..................1,6 mol
                                                                                                                                     
    x : 69,00 = 1,6 : 1
    x = 

    x = 110,40 g NaNO2 ~ m(NaNO2)
 • 2. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  1. zjistíme, jaké množství NaNO2 v g bychom museli rozpustit, aby vznikl 4M roztok

   1. víme, že hmotnost 1 molu NaNO2 udává jeho molární hmotnost M(NaNO2) ≐ 69,00 g⋅mol-1 můžeme tedy využít úměru (36): 69,00 g...........1 mol NaNO2

   2. hledanou hmotnost 4 molů NaNO2 můžeme vypočítat užitím přímé úměrnosti:

    69,00 g..................1 mol
    x g..................4 moly
                                                                                                                                     
    x : 69,00 = 4 : 1
    x = 

    x = 276 g NaNO2 ~ m(NaNO2) na přípravu 1 dm3 roztoku
  2. z a. víme, že na přípravu 1 dm3 roztoku je potřeba 276 g NaNO2 užitím přímé úměrnosti vypočteme kolik g NaNO2 je potřeba na přípravu 400 cm3 = 0,4 dm3 roztoku:

   276 g..................1 dm3
   x g..................0,4 dm3
                                                                                                                                    
   x : 276 = 0,4 : 1
   x = 

   x = 110,4 g NaNO2 ~ m(NaNO2) na přípravu 0,4 dm3 roztoku
 • 3. postup – postupným dosazováním do jednoduchých vztahů

  1. nejdříve vypočteme látkové množství NaNO2 potřebné na přípravu roztoku:

   1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

   2. do vztahu z A. dosadíme zadané hodnoty c(NaNO2) = 4 mol⋅dm-3 a

     = 400 cm3 = 0,4 dm3:

    n(NaNO2) = c(NaNO2) ⋅  = 4 ⋅ 0,4 = 1,6 mol NaNO2

  2. nyní již můžeme určit hmotnost NaNO2 potřebnou na přípravu roztoku:

   1. využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

   2. do vztahu z A. dosadíme n(NaNO2) = 1,6 mol z a. a z tabulek M(NaNO2) ≐ 69,00 g⋅mol-1:

    m(NaNO2) = n(NaNO2) ⋅M(NaNO2) = 1,6 ⋅ 69,00 = 110,4 g NaNO2

 • 4. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

  2. dále využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

  3. vztah z a. dosadíme do vztahu z b.:

  4. do odvozeného vztahu z c. dosadíme zadané hodnoty c(NaNO2) = 4 mol⋅dm-3 a

    = 400 cm3 = 0,4 dm3 a z tabulek M(NaNO2) ≐ 69,00 g⋅mol-1:

   m(NaNO2) =  = 110,40 g

Odpověď: Na přípravu roztoku je třeba 110,40 gramů dusitanu sodného.


2.11 Výpočet objemu látky a rozpouštědla potřebných na přípravu roztoku dané molární koncentrace a objemu

Kolik cm3 20% kyseliny sírové (ρ20% = 1,1394 g⋅cm-3) a kolik cm3 vody je potřeba na přípravu 1,5 dm3 2,064M roztoku této látky o hustotě 1,1243 g⋅cm-3?

Řešení:

w%(H2SO4) = 20 %

ρ20% = 1,1394 g⋅cm-3

 = 1,5 dm3

c(H2SO4) = 2,064 mol⋅dm-3

 = 1,1243 g⋅cm-3

V(H2SO4) = ? cm3

V(H2O) = ? cm3

 1. nejdříve vypočteme hmotnost čisté (100%) kyseliny sírové potřebné na přípravu roztoku:

  1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

  2. dále využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

  3. vztah z A. dosadíme do vztahu z B.:

  4. do odvozeného vztahu z C. dosadíme zadané hodnoty c(H2SO4) = 2,064 mol⋅dm-3 a  = 1,5 dm3 a z tabulek M(H2SO4) ≐ 98,08 g⋅mol-1:

   m(H2SO4) = 2,064 ⋅ 1,5 ⋅ 98,08  ≐ 303,66 g 100% kyseliny

 2. roztok však máme připravit ne ze 100%, ale z 20% kyseliny provedeme přepočet

  1. stačí si uvědomit, že hmotnost roztoku kyseliny je nepřímo úměrná jeho procentuální koncentraci (podle (64) a (61) platí: čím více je v roztoku rozpouštědla a tedy i čím větší je hmotnost roztoku, tím je jeho hmotnostní zlomek a koncentrace menší)

  2. hmotnost 20% kyseliny tedy můžeme vypočítat užitím nepřímé úměrnosti:

   303,66 g..................100 %
   x g..................20 %
                                                                                                                                    
   x : 303,66 = 100 : 20
   x = 

   x ≐ 1518,3 g ~ m20% H2SO4
 3. hmotnost 20% kyseliny z b. převedeme na objem

  1. využijeme odvozený vztah (47) pro objem:

  2. do vztahu z A. dosadíme m20% = 1518,3 g a zadanou hodnotu ρ20% = 1,1394 g⋅cm-3:

   V(H2SO4) =  = 1332,54 cm3

 4. nyní vypočteme hmotnost vody potřebnou k přípravě roztoku

  1. podle (67) platí, že součet hmotností všech látek obsažených v roztoku je roven celkové hmotnosti roztoku, tj.  = m20%(H2SO4) + m(H2O)

  2. hmotnost vody lze tedy podle A. vypočítat jako rozdíl hmotnosti roztoku a hmotnosti 20% kyseliny: m(H2O) =  − m20%(H2SO4)

  3. vypočteme celkovou hmotnost připravovaného roztoku

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. do vztahu z i. dosadíme zadané hodnoty  = 1,2349 g⋅cm-3 a

     = 1,5 dm3 = 1500 cm3:

     = 1,1243 ⋅ 1500 ≐ 1686,45 g

  4. hmotnost vody vypočteme ze vztahu B. dosazením  = 1686,45 g z dCii. a m20% = 1518,3 g z b.:

   m(H2O) =  − m20%(H2SO4) = 1686,45 − 1518,3 = 168,15 g ~ 168,15 cm3 (podle (54))

Odpověď: Na přípravu roztoku je třeba 1332,54 cm3 gramů 20% kyseliny sírové a 168,15 cm3 vody.


2.12 Přepočet molární koncentrace na hmotnostní procenta

Jaká je procentová koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,0661 g⋅cm-3?

Řešení:

c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3

 = 1,0661 g⋅cm-3

w%(HNO3) = ?

 • 1. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  1. abychom mohli potřebné údaje ze známé koncentrace c vypočítat, je třeba zvolit jednu nezávislou veličinu – např. objem roztoku  = 1 dm3 (příp. látkové množství n = 1 mol)

  2. vypočteme hmotnost čisté HNO3 v 1 dm3 roztoku

   1. víme, že molární koncentrace podle (95) udává počet molů čisté látky (HNO3) rozpuštěné v 1 dm3 roztoku 1 dm3...........2,03 mol

   2. víme, že hmotnost 1 molu HNO3 udává její molární hmotnost M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1 můžeme tedy využít úměru (36): 63,01 g...........1 mol

   3. údaje z A. a B. sestavíme do trojčlenky:

    63,01 g..................1 mol
    x g..................2,03 mol
                                                                                                                                     
    x : 63,01 = 2,03 : 1
    x = 

    x = 127,91 g HNO3 ~ m(HNO3)
  3. vypočteme hmotnost 1 dm3 roztoku

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. do vztahu z A. dosadíme zadané hodnoty  = 1,0661 g⋅cm-3 a

     = 1 dm3 = 1000 cm3:

     = 1,0661 ⋅ 1000 ≐ 1066,1 g

  4. vypočteme procentovou koncentraci roztoku

   1. stačí si uvědomit, že hmotnost roztoku je nepřímo úměrná jeho procentuální koncentraci (podle (64) a (61) platí: čím více je v roztoku rozpouštědla a tedy i čím větší je hmotnost roztoku, tím je jeho hmotnostní zlomek a koncentrace menší)

   2. hmotnost HNO3 (127,91 g) odpovídá 100% roztoku, a proto hmotnostní procento 1066,1 g roztoku můžeme vypočítat užitím nepřímé úměrnosti:

    100 %..................127,91 g
    x %..................1066,1 g
                                                                                                                                     
    x : 100 = 127,91 : 1066,1
    x = 

    x ≐ 12,00 % ~ w%(HNO3)
 • 2. postup – postupným dosazováním do jednoduchých vztahů

  1. nejdříve si uvědomíme definici procentové koncentrace neboli hmotnostního procenta

   1. využijeme definičních vztahů hmotnostního zlomku látky X v roztoku (64) a hmotnostního procenta (61)

   2. vztah (64) z A. dosadíme do vzahu (61): chceme tedy určit hmotnost čisté kyseliny dusičné m(HNO3) a hmotnost jejího 2,03M roztoku

  2. abychom mohli potřebné údaje ze známé koncentrace c vypočítat, je třeba zvolit jednu nezávislou veličinu – např. objem roztoku  = 1 dm3 (příp. látkové množství n = 1 mol)

  3. vypočítáme hmotnost čisté kyseliny dusičné m(HNO3)

   1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

   2. dále využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

   3. vztah z A. dosadíme do vztahu z B.:

   4. do odvozeného vztahu z C. dosadíme zadanou hodnotu c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3, zvolenou hodnotu  = 1 dm3 z b. a z tabulek M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1:

    m(HNO3) = 2,03 ⋅ 1 ⋅ 63,01  ≐ 127,91 g čisté kyseliny

  4. vypočteme hmotnost roztoku

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. do vztahu z A. dosadíme zadané hodnoty  = 1,0661 g⋅cm-3 a

     = 1 dm3 = 1000 cm3:

     = 1,0661 ⋅ 1000 ≐ 1066,1 g

  5. vypočítáme hmotnostní procento roztoku dosazením m(HNO3) = 127,91 g z c. a

   = 1066,1 g do vztahu z aB.:

    ≐ 12,00 %

 • 3. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. odvození vztahu w% =  pro přepočet molární koncentrace na procentovou koncentraci neboli hmotnostní procenta je mírně složitější, lze jej však vyhledat v literatuře a použít k výpočtu (my ale odvození níže provedeme)

  2. nejdříve si uvědomíme definici hmotnostního procenta

   1. využijeme definičních vztahů hmotnostního zlomku látky X v roztoku (64) a hmotnostního procenta (61)

   2. vztah (64) z A. dosadíme do vzahu (61): vyjádříme hmotnost čisté látky m a hmotnost jejího roztoku

  3. vyjádření hmotnosti čisté látky m

   1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

   2. dále využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

   3. vztah z A. dosadíme do vztahu z B.:

  4. vyjádření hmotnosti roztoku

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. vztah z A. přeznačíme, aby se nepletl s hmotností z c.:

  5. do odvozeného vztahu z b. dosadíme odvozené vztahy z c. a z d. a vyjádříme hmotnostní procento ve správných jednotkách (g⋅cm-3 = kg⋅dm-3):

   w% =  = 
    =  = 
    =  =  = 

   w% = ,

   kdew% ..... procentová koncentrace roztoku (hmotnostní procento).[%]
   c ..... molární koncentrace [mol⋅dm-3]
   M ..... molární hmotnost [g⋅mol-1]
    ..... hustota roztoku v [g⋅cm-3]
  6. do odvozeného vztahu z e. dosadíme zadané hodnoty c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3,  = 1,0661 g⋅cm-3 a z tabulek M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1:

   w% =  =  ≐ 12,00 %

Odpověď: Procentová koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné je 12,00 %.


2.13 Přepočet hmotnostních procent na molární koncentraci

Jaká je molární koncentrace 30% kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,1493 g⋅cm-3?

Řešení:

w%(HCl) = 30 %

 = 1,1493 g⋅cm-3

c(HNO3) = ?

 • 1. postup – postupným dosazováním do jednoduchých vztahů

  1. abychom mohli potřebné údaje ze známé koncentrace c vypočítat, je třeba zvolit jednu nezávislou veličinu – např. objem roztoku  = 1 dm3 (příp. látkové množství n = 1 mol)

  2. vypočteme hmotnost 1 dm3 30 % roztoku HCl

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. do vztahu z A. dosadíme zadané hodnoty  = 1,1493 g⋅cm-3 a

     = 1 dm3 = 1000 cm3:

     = 1,1493 ⋅ 1000 ≐ 1149,3 g

  3. vypočteme hmotnost čistého  100% HCl m(HCl) v 30% roztoku

   1. stačí si uvědomit, že hmotnost roztoku je nepřímo úměrná jeho procentuální koncentraci (podle (64) a (61) platí: čím více je v roztoku rozpouštědla a tedy i čím větší je hmotnost roztoku, tím je jeho hmotnostní zlomek a koncentrace menší)

   2. hmotnost 100% HCl tedy můžeme vypočítat užitím nepřímé úměrnosti:

    1149,3 g..................30 %
    x g..................100 %
                                                                                                                                     
    x : 1149,3 = 30 : 100
    x = 

    x ≐ 344,79 g ~ m(HCl)
  4. vypočteme molární koncentraci HCl m(HCl)

   1. molární koncentrace je definovaná jako (92) – objem roztoku jsme v a. zvolili  = 1 dm3 c = npotřebujeme jen vypočítat látkové množství rozpuštěného HCl v roztoku

   2. využijeme odvozený vztah (28) pro látkové množství:

   3. do odvozeného vztahu z B. dosadíme m(NaOH) = 344,79 g z c. a z tabulek M(HCl) ≐ 36,46 g⋅mol-1:

    n(HCl) =  = 9,46 mol c(HCl) = 9,46 mol⋅dm-3

 • 2. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. odvození vztahu w% =  pro přepočet molární koncentrace na procentovou koncentraci neboli hmotnostní procenta je mírně složitější, lze jej však vyhledat v literatuře a použít k výpočtu (my ale odvození níže provedeme)

  2. nejdříve si uvědomíme definici hmotnostního procenta

   1. využijeme definičních vztahů hmotnostního zlomku látky X v roztoku (64) a hmotnostního procenta (61)

   2. vztah (64) z A. dosadíme do vzahu (61): vyjádříme hmotnost čisté látky m a hmotnost jejího roztoku

  3. vyjádření hmotnosti čisté látky m

   1. využijeme odvozený vztah (93) pro látkové množství:

   2. dále využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

   3. vztah z A. dosadíme do vztahu z B:

  4. vyjádření hmotnosti roztoku

   1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

   2. vztah z A. přeznačíme, aby se nepletl s hmotností z c.:

  5. do odvozeného vztahu z b. dosadíme odvozené vztahy z c. a z d. a vyjádříme hmotnostní procento ve správných jednotkách (g⋅cm-3 = kg⋅dm-3):

   w% =  = 
    =  = 
    =  =  = 
  6. z odvozeného vztahu z e. vyjádříme molární koncentraci c:

   w% = ∕ ⋅ 10 ⋅ 
   10 ⋅  ⋅ w% = c ⋅ M∕ : M
    = c

   c = ,

   kdec ..... molární koncentrace [mol⋅dm-3]
    ..... hustota roztoku v [g⋅cm-3]
   w% ..... procentová koncentrace roztoku (hmotnostní procento).[%]
   M ..... molární hmotnost [g⋅mol-1]
  7. do odvozeného vztahu z f. dosadíme zadané hodnoty  = 1,1493 g⋅cm-3 a w%(HCl) = 30 % a z tabulek M(HCl) ≐ 36,46 g⋅mol-1:

   c(HCl) =  ≐ 9,46 mol⋅dm-3

Odpověď: Molární koncentrace 30% kyseliny chlorovodíkové je 9,46 mol⋅dm-3.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).