Soustavou je v předchozí definici myšlena např. libovolná směs (tedy i roztok) nebo chemická sloučenina. Hmotnostní zlomek je bezrozměrná veličina, která nabývá hodnot od 0 do 1.

Odvozené vztahy ze vztahu (55) jsou:

  (56),
  (57),
kdem(X) ..... hmotnost látky X obsažené v soustavě [g]
w(X) ..... hmotnostní zlomek látky X v soustavě [–]
ms ..... hmotnost soustavy [g].

Protože součet hmotností všech látek Xi obsažených v soustavě je roven celkové hmotnosti soustavy (tedy   (58)), můžeme vztah (55) upravit na tvar:

  (59),
kdem(X) ..... hmotnost látky X obsažené v soustavě [g]
 ..... součet hmotností všech látek Xi obsažených v soustavě [g].

Ze vztahů (58) a (59) vyplývá: .

Platí tedy, že součet hmotnostních zlomků všech látek obsažených v soustavě je roven jedné:

  (60).

Častěji než pomocí hmotnstních zlomků se udává složení soustavy v hmotnostních procentech (nazývaných jinak též jako procentuální koncentrace, procentová koncentrace, obsah v hmotnostních procentech, hmotnostní obsah, procentový obsah – krátce obsah látky v soustavě).

Z předchozí definice (61) lze odvodit následující vztah:

  (62),
kdew(X) ..... hmotnostní zlomek látky X v soustavě [–]
w%(X) ..... hmotnostní procento látky X v soustavě [%].

Protože součet hmotnostních zlomků všech látek obsažených v soustavě je podle (60) roven jedné, platí, že součet hmotnostních procent všech látek obsažených v soustavě je roven 100 %:

  (63).

Pro roztoky platí, že hmotnostní procento udává hmotnost látky v gramech, která je rozpuštěna ve 100 gramech roztoku. Navíc platí, že celkovou hmotnost soustavy ms lze označit jako hmotnost roztoku . V případě roztoků lze tedy

kdew(X) ..... hmotnostní zlomek látky X v roztoku [–]
m(X) ..... hmotnost látky X obsažené v roztoku [g]
 ..... hmotnost roztoku [g]
 ..... součet hmotností všech látek Xi obsažených v roztoku [g].

Poznámka

Skutečnost, že např. w%(X) = 20 % se vyjadřuje např. také jako: (hmotnostní) obsah látky v soustavě je 20 % nebo 20 hmot. % nebo 20 % m/m.

Malé obsahy látek v soustavě jsou v literatuře často udávány v jednotkách ppm a ppb:

ppm (parts per million)znamenající 10-4 % či hmotnost složky v mg na 1 kg soustavy či v μg na 1 g soustavy
ppb (parts per billion)znamenající 10-7 % či hmotnost složky v ng na 1 g soustavy

Poznámka

  1. Podle norem ISO by se správně termíny „koncentrace v hmotnostních procentech“ a „procentuální koncentrace“ neměly používat (stejně tak „koncentrace v objemových procentech“ a „objemová koncentrace“). Koncentrace je totiž jen jedním z možných vyjádření složení roztoku. Lépe by se tedy mělo používat „složení soustavy v hmotnostních procentech“ a „procentový obsah látky v soustavě“.

  2. Navíc definice hmotnostního procenta v předcházejícím textu vypadá jako definice samostatné chemické veličiny, což není úplně správné. Ve skutečnosti totiž nejde o veličinu jinou než hmotnostní zlomek, ale jedná se pouze o hmotnostní zlomek vyjádřený v jednotkách – v procentech.

  3. Jednotky ppm a ppb se správně také již nemají používat. Stejně tak se oficiálně mezinárodně normalizované jednotky nesmějí upravovat přidáním indexů nebo jiných informací. Není tedy správné zapisovat 20 hmot. % nebo 20 % m/m (ani 20 obj. % nebo 20 % V/V ).

Nedoporučované jednotky a přídavné informace z třetí části této poznámky nejsou dále ve cvičebnici používány. Avšak v souladu s většinou současných středoškolských učebnic jsou ve cvičebnici používány termíny „koncentrace v hmotnostních procentech“ a „procentuální koncentrace“ . Je tak umožněno studentům propojení témat probíraných v jejich učebnicích s cvičebnicí elektronickou.

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).