Molární objem vyjadřuje objem, který zaujímá 1 mol jakékoliv plynné látky (resp. elementárních částic) za stanovených podmínek (teplotních a tlakových).

Někdy se ve vzorci nezdůrazňuje, o kterou látku či elementární částici se konkrétně jedná a vzorec se píše pouze ve tvaru:   (31). Jindy je však pro správný výpočet nutné specifikovat o kterou látku či elementární částice (atomy, molekuly, aj.) se jedná a zapsat je do závorky.

Základní jednotkou je metr krychlový na mol m3⋅mol-1. Nejužívanějšími jednotkami jsou m3⋅mol-1 = 103 dm3⋅mol-1 = 106 cm3⋅mol-1. Dalšími jednotkami jsou litr na mol l⋅mol-1 = dm3⋅mol-1 a litr na kilomol l⋅kmol-1 = m3⋅mol-1 (v chemii často používaná jednotka litr l je podle definice rovna 1 dm3).

Odvozené vztahy ze vztahu (26) jsou:

  (32),
  (33),
kden ..... látkového množství látky X [mol]
V ..... objem látky X [dm3]
Vm ..... molární objem látky X [dm3⋅mol-1].

Avogadrův zákon

Italský fyzik Amedeo Avogadro (1776-1865) z výsledků pokusů Gaya-Lussaca vyvodil tzv. Avogadrův zákon:
Stejné objemy různých plynů obsahují při stejné teplotě a stejném tlaku stejný počet molekul.

Za standardních podmínek (teploty t0 = 0°C = 273,15 K a tlaku p0 = 101 325 Pa) platí, že 1 mol jakékoliv plynné látky vždy zaujímá objem 22,414 dm3 a podle Avogadrova zákona v objemu 22,414 dm3 libovolného plynu je obsažen stejný počet částic. Tento počet částic v jednom molu plynu udává Avogadrova konstanta NA: NA ≐ 6,022⋅1023 mol-1.

Ve výpočtech proto můžeme za standardních podmínek pro plynné látky využívat následující úměry:

  (34).

Konstanta 22,414 dm3 plynoucí z Avogadrova zákona se nazývá standarní molární objem.

Jeden mol jakékoliv plynné látky za standardních podmínek tedy vždy zaujímá objem 22,414 dm3. U kapalin a pevných látek je nutné při výpočtu objemu uplatnit hustotu.

Úvahy využívané ve výpočtech:

Klíčovou úlohu pro výpočet jednotlivých veličin v příkladech řešených logickou úvahou hraje látkové množství n.

Nejčastěji využívané úměry jsou:

  (36),
  (37),
1 mol látky X...standardní molární objem   (38).

Tyto úměry zapisujeme jako:

  (39),
  (40),
  (41).

Pro příklady řešené dosazováním do vzorců je spojujícím článkem také látkové množství n. S využitím molární hmotnosti, molárního objemu a Avogadrovy konstanty lze z látkového množství vypočítat hmotnost, objem i počet částic pomocí následujícího vztahu (plyne z (28), (24) a (32)):

  (42).
kden ..... látkové množství látky X [mol]
m ..... hmotnost látky X [g]
M ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1]
N ..... počet částic látky (atomů, molekul, iontů, elektronů, ...) [–]
NA ..... Avogadrova konstanta [mol-1]
V ..... objem látky X [dm3]
Vm ..... molární objem látky X [dm3⋅mol-1].

Ze vztahu (42) plyne již odvozený vztah (29) a další dva vztahy:

  (43),
  (44).
kdeV ..... počet částic látky (atomů, molekul, iontů, elektronů, ...) [–]
NA ..... Avogadrova konstanta [mol-1]
m ..... hmotnost látky X [g]
M ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1]
V ..... objem látky X [dm3]
Vm ..... molární objem látky X [dm3⋅mol-1].
 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).