Hustota látky vyjadřuje jaká je hmotnost jednoho m3 látky v kg.

Někdy se ve vzorci nezdůrazňuje, o kterou látku se konkrétně jedná a vzorec se píše pouze ve tvaru:   (46). Jindy je však pro správný výpočet nutné konkrétní látku specifikovat a zapsat ji do závorky.

Definiční vztah (45) resp. (46) hustoty ρ(X) látky X se zavádí pro homogenní látky – tj. látky, které mají ve všech částech stejné složení. Pro nehomogenní látky se zavádí tzv. střední hustota.

Základní jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový kg⋅m-3. Nejužívanějšími jednotkami jsou g⋅cm-3 = g⋅ml-1 = kg⋅dm-3 = kg⋅l-1 = 103 kg⋅m-3 = 103 g⋅dm-3.

Odvozené vztahy ze vztahu (45) resp. (46) jsou:

  (47),
  (48),
kdeV ..... objem látky X [cm3]
m ..... hmotnost látky X [g]
ρ ..... hustota látky X [g⋅cm-3].

Pro hustotu také platí:

  (49)    resp.     (50),
kdeρ(X) resp. ρ ..... hustota látky X [g⋅dm-3]
M(X) resp. ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1]
Vm(X)  resp. Vm ..... molární objem látky X [dm3⋅mol-1].

Odvozené vztahy ze vztahu (49) resp. (50) jsou:

  (51),
  (52),
kdeM ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1]
ρ ..... hustota látky X [g⋅dm-3]
Vm ..... molární objem látky X [dm3⋅mol-1].

Hustota roztoku závisí na jeho složení a hustota směsí i čistých látek (stejně jako jejich objem) závisí na teplotě a tlaku. Tato závislost je výrazná především u plynů.

V příkladech je často využívána hustota vody:   (53) (tato hodnota je za standardních podmínek i např. při 20 °C přibližně stejná). Pro objem vody podle (47) platí    (54). Přibližně tedy platí, že:

Hmotnost vody vyjádřená v gramech je číselně rovna objemu vody vyjádřenému v ml resp. cm3:

m(H2O) g ~ V(H2O) ml.
 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).