Molární hmotnost vyjadřuje hmotnost látkového množství 1 molu dané látky (resp. elementárních částic).

Molární hmotnost látky X M(X) je definována jako podíl hmotnosti m(X) a látkového množství n(X) této látky:

  (25).

Někdy se ve vzorci nezdůrazňuje, o kterou látku či elementární částici se konkrétně jedná a vzorec se píše pouze ve tvaru:   (26). Jindy je však pro správný výpočet nutné specifikovat o kterou látku či elementární částice (atomy, molekuly, ionty, elektrony aj.) se jedná a zapsat je do závorky:

M(H2SO4) ... molární hmotnost kyseliny sírové

M(H) ... molární hmotnost atomů vodíku

M(H2) ... molární hmotnost molekul vodíku

Základní jednotkou molární hmotnosti v soustavě SI je kilogram na mol kg⋅mol-1. Často se používá dílčí jednotka gram na mol g⋅mol-1.

Molární hmotnost má velký význam pro praktické určování látkového množství, neboť přímé měření látkového množství není prakticky proveditelné.

Odvozené vztahy ze vztahu (25) resp. (26) jsou:

  (27),
  (28),
kdem ..... hmotnost látky X [g]
n ..... látkové množství látky X [mol]
M ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1].

Důležité

Je důležité si uvědomit, že pojmy molární hmotnost M(X) a relativní molekulová hmotnost Mr(X) jsou pojmy různé a neměly by se zaměňovat. Mr(X) je relativní veličina, kdežto M(X) je veličina vyjádřená v jednotkách, obvykle v g⋅mol-1.

Vztah mezi molární hmotností a relativní molekulovou (resp. atomovou) hmotností

Relativní molekulová hmotnost Mr(X) je číselně 1000krát větší ve srovnání s molární hmotností M(X) uvedenou v základních jednotkách kg⋅mol-1. Tyto veličiny se rovnají pouze v případě, že molární hmotnost M(X) je uvedena v g⋅mol-1. (Totéž platí pro relativní atomovou hmotnost atomu X: M(X) uvedená v g⋅mol-1 je číselně rovna Ar(X).)

Porovnáme-li odvozený vztah pro látkové množství (24) s dalším odvozeným vztahem (28), dostaneme následující vztah, který lze s výhoudou využít při výpočtech:

  (29).
kdeN ..... počet částic látky (atomů, molekul, iontů, elektronů, ...) [–]
NA ..... Avogadrova konstanta  [mol-1]
m ..... hmotnosti látky X [g]
M ..... molární hmotnost látky X [g⋅mol-1].
 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).