1.4 Využití přímé úměrnosti ve výpočtech

Kolik molů je 50,00 g atomů vodíku?

Řešení:

m(H) = 50,00 g

n(H) = ?

 1. víme, že hmotnost 1 molu atomů vodíku udává jejich molární hmotnost

 2. z tabulek určíme, že M(H) ≐ 1,0079 g⋅mol-1, hmotnost 1 molu atomů H je tedy 1,0079 g

 3. hledané látkové množství 50,00 g atomů vodíku proto můžeme vypočítat užitím přímé úměrnosti:

  1 mol atomů H..................1,0079 g
  x mol atomů H..................50,00 g
                                                                                                                                   
  x : 1 = 50,00 : 1,0079
  x = 

  x ≐ 49,61 mol atomů H ~ n(H)

Odpověď: 50,00 gramů atomů vodíku je 49,61 molů těchto atomů.


1.5 Využití nepřímé úměrnosti ve výpočtech

Jaká je procentuální koncentrace (hmotnostní %) roztoku, který vznikl rozpouštěním 50 g chlorovodíku ve 150 g vody?

Řešení:

m(HCl) = 50 g

m(H2O) = 150 g

w%(HCl) = ?

 1. podle (67) platí, že součet hmotností všech látek obsažených v roztoku je roven celkové hmotnosti roztoku, tj.  = m(HCl) + m(H2O)

 2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty m(HCl) = 50 g a m(H2O) = 150 g:

   = m(HCl) + m(H2O) = 50 + 150 = 200 g

 3. dále si stačí uvědomit, že hmotnost roztoku je nepřímo úměrná jeho procentuální koncentraci (podle (64) a (61) platí: čím více je v roztoku rozpouštědla a tedy i čím větší je hmotnost roztoku, tím je jeho hmotnostní zlomek a koncentrace menší)

 4. hmotnost čistého chlorovodíku (50 g) odpovídá 100% roztoku, a proto hmotnostní procento 200 g roztoku můžeme vypočítat užitím nepřímé úměrnosti:

  100 %..................50 g
  x %..................200 g
                                                                                                                                   
  x : 100 = 50 : 200
  x = 

  x = 25 % ~ w%(HCl)

Odpověď: Vzniklý roztok je 25% (obsahuje 25 hmotnostních procent HCl).


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).