Při výpočtu vyjdeme ze vztahu pro libovolnou veličinu, kterou vypočteme dosazením některých zadaných veličin. Pomocí nově vypočtěné veličiny a zbylých (dosud nepoužitých) zadaných veličin, můžeme počítat další nové veličiny, až nakonec vypočteme veličinu hledanou.

1.3 Postupné dosazování do jednoduchých vztahů

Řešení:

Ar(Au) = 196,97

N(Au) = 1⋅1023

m(Au) = ?

 1. nejdříve vypočteme látkové množství Au

  1. využijeme odvozený vztah (24) pro látkové množství:

  2. do  vztahu z A. můžeme dosadit známou hodnotu N(Au) = 1⋅1023 i Avogadrovu konstantu NA ≐ 6,022⋅1023 mol-1:

   n(Au) =  =  mol

 2. pomocí látkového množství z a. vypočteme hmotnost Au

  1. využijeme odvozený vztah (27) pro hmotnost:

  2. do vztahu z A. dosadíme známou hodnotu M(Au) = 196,97 g⋅mol-1 (

    Ar(Au) = 196,97) a n(Au) = 0,166 mol z části a.:

   m(Au) =  n (Au) ⋅ M(Au) =  0,166 ⋅ 196,97 ≐ 32,70 g

Odpověď: Hmotnost 1⋅1023 atomů zlata je 32,70 g.


Poznámka

Pokud bychom příklad počítali podle postupu 1.1, dosadili bychom přímo do vztahu .

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).