Molární (molový) zlomek x(X) látky X v soustavě je roven podílu látkového množství této látky n(X) a celkového látkového množství ns jednotlivých složek v soustavě:

  (81),

kde ns je rovno součtu látkových množství všech látek Xi obsažených v soustavě   (82). Definice molárního zlomku lze tedy zapsat jako:

  (83).

Soustavou je v předchozí definici myšlena např. libovolná směs (tedy i roztok) nebo chemická sloučenina. Molární zlomek je bezrozměrná veličina, nabývá hodnot od 0 do 1a platí, že součet molárních zlomků všech látek obsažených v soustavě je roven jedné:

  (84).

Odvozené vztahy ze vztahu (81) jsou:

  (85),
  (86),
kden(X) ..... látkového množství látky X obsažené v soustavě [mol]
x(X) ..... molární zlomek látky X v soustavě [–]
ns ..... celkové látkové množství jednotlivých složek v soustavě [mol].

Molární zlomek lze rovněž vyjadřovat v molárních procentech x%(X) (zápis mol. %) a v jednotkách ppm a ppb. V případě roztoků můžeme celkové látkové množství jednotlivých složek v soustavě ns označit jako a lze tedy

  • definiční vztah molárního zlomku (81) zapsat též ve tvaru:      (87),

  • vztah (82) ve tvaru:   (88),

  • vztah (85) ve tvaru:   (89) ,

  • a vztah (86) ve tvaru:   (90),

kde x(X) ..... molární zlomek látky X v roztoku [–]
n(X) ..... látkového množství látky X obsažené v roztoku [mol]
 ..... celkové látkové množství jednotlivých složek v roztoku [ml]
 ..... součet molárních zlomků všech látek obsažených v v roztoku [ml].

Vzhledem k platnosti Avogadrova zákona (stejná látková množství plynů za stejných podmínek zaujímají stejný objem) je obsah složky v soustavě plynů vyjádřený molárním zlomkem rovný objemovému zlomku. Tedy pro plyny platí:

  (91).
 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).