2.14 Výpočet hmotnostní koncentrace roztoku ze zadané hmotnosti rozpuštěné látky a objemu roztoku

Jaká je hmotnostní koncentrace v g⋅l-1 roztoku dusičnanu sodného, jestliže ve 200 ml roztoku je obsaženo 10 g této látky.

Řešení:

 = 200 ml

m(NaNO3) = 10 g

cm(NaNO3) = g⋅l-1

 • 1. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  víme, že hmotnostní koncentrace podle (99) udává počet gramů čisté látky (NaNO3) rozpuštěné v 1 dm3hledanou hmotnostní koncentraci NaNO3 ve 200 ml = 0,2 l roztoku můžeme vypočítat užitím přímé úměrnosti:

  10 g..................0,2 l
  x g..................1 l
                                                                                                                                   
  x : 10 = 1 : 0,2
  x = 

  x = 50 g NaNO3 cm(NaNO3) = 50 g⋅l-1
 • 2. postup – dosazením do definičního vztahu

  1. hmotnostní koncentrace je definovaná jako (96)

  2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty m(NaNO3) ≐ 10 g a

    = 200 ml = 0,2 l:

   cm(NaNO3) =  = 50 g⋅l-1

Odpověď: Hmotnostní koncentrace roztoku NaNO3 je 50 g⋅l-1.


2.15 Přepočet hmotnostní koncentrace na molární

Jaká je hmotnostní koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné?

Řešení:

c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3

 = 1,0661 g⋅cm-3

cm(HNO3) = ?

 • 1. postup – logickou úvahou s využitím dosazení do odvozeného vztahu

  1. víme, že molární koncentrace podle (95) udává počet molů čisté látky (HNO3) rozpuštěné v 1 dm3 roztoku 1 dm3...........2,03 mol

  2. dále víme, že hmotnostní koncentrace podle (99) udává počet gramů čisté látky (HNO3) rozpuštěné v 1 dm3 roztoku hledanou hmotnostní koncentraci zjistíme tak, že látkové množství 2,03 mol obsažené v 1 dm3 roztoku převedeme na hmotnost

  3. využijeme odvozený vztah (27) pro výpočet hmotnosti m

  4. do vztahu z c. dosadíme hodnoty n(HNO3) = 2,03 mol z a. a z tabulek M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1:

   m(HNO3) = n (HNO3) ⋅ M(HNO3) = 2,03 ⋅ 63,01 ≐ 127,91 g ~ počet gramů čisté HNO3 rozpuštěné v 1 dm3 c(HNO3) = 127,91 g⋅dm-3

 • 2. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. k odvození převodního vzorce využijeme následující vztahy:

   1. definiční vztah (92) molární koncentrace c rozpuštěné látky v roztoku: 

   2. odvozený vztah (28) pro výpočet látkového množství n dané látky: 

   3. definiční vztah hmotnostní koncentrace cm rozpuštěné látky v roztoku:  (96)

  2. provedeme odvození postupným dosazováním vztahů z a. a matematickými úpravami:

   , kdecm ...................... hmotnostní koncentrace [g⋅dm-3]
   c ...................... molární koncentrace [mol⋅dm-3]
   M ...................... molární hmotnost [g⋅mol-1].
  3. do odvozeného vztahu z b. dosadíme zadané hodnoty c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3 z tabulek M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1:

   cm(HNO3) = c(HNO3) ⋅ M(HNO3) = 2,03 ⋅ 63,01 ≐ 127,91 g⋅dm-3

Odpověď: Hmotnostní koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné je 127,91 g⋅dm-3.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).