Základní jednotkou hmotnostní koncentrace je kilogram na metr krychlový kg⋅m-3. Nejužívanějšími jednotkami jsou kg⋅dm-3 = g⋅cm-3 = 103⋅g⋅dm-3 = 103⋅g⋅l-1

Odvozené vztahy ze vztahu (96) jsou:

  (97),
  (98),
kdem(X) ..... hmotnost rozpuštěné látky X v roztoku [g]
cm(X) ..... hmotnostní koncentrace rozpuštěné látky X v roztoku [g⋅dm-3]
mu ..... objemu roztoku [dm3].

Hmotnostní koncentrace (vyjádřená v g⋅dm-3 resp. g⋅l-1) udává počet gramů čisté látky rozpuštěné v 1 dm3 (resp. 1l) roztoku. Proto můžeme ve výpočtech pro roztok o koncentraci cm g⋅dm-3 využívat následující úměru:

  (99).

Poznámka

O roztoku, v němž je hmotnostní koncentrace rozpuštěné látky např. 2 g⋅dm-3 , říkáme, že hmotnostní koncentrace roztoku je 2 g⋅dm-3.

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).