1.9 Výpočet látkového množství ze zadaného počtu částic

Určete látkové množství 1⋅1023 atomů stříbra.

Řešení:

N(Ag) = 1⋅1023

n(Ag) = ?

 • 1. postup – úvahou s využitím přímé úměrnosti

  1. podle (21) víme, že 1 mol stříbra obsahuje 6,022⋅1023 atomů stříbra (Avogadrova konstanta)

  2. látkové množství stříbra proto lze vypočítat užitím přímé úměrnosti:

   1 mol Ag..................6,022⋅1023 atomů Ag
   x mol Ag..................1⋅1023 atomů Ag
                                                                                                                                    
   x : 1 = 1⋅1023 : 6,022⋅1023
   x = 

   x ≐ 0,17 mol Ag ~ n(Ag)
 • 2. postup – dosazením do odvozeného vztahu

  1. využijeme odvozený vztah (24) pro látkové množství:

  2. v našem případě budeme počítat látkové množství stříbra:

  3. do vztahu z b. dosadíme známou hodnotu N(Ag) = 1⋅1023 a Avogadrovu konstantu NA ≐ 6,022⋅1023 mol-1:

   n(Ag) = 

   n(Ag) ≐ 0,17 mol

Odpověď: Látkové množství 1⋅1023 atomů stříbra je 0,17 mol.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).